23.02
FIRENZE (FI)
07.04
COL SAN MARTINO (TV)
28.04
Vittorio Veneto (TV)
18.05
EMPOLI (FI)
08.08
BRIGA NOVARESE (NO)
08.09
PINEROLO (TO)