22.02
FIRENZE (FI)
06.04
COL SAN MARTINO (TV)
27.04
Vittorio Veneto (TV)
17.05
EMPOLI (FI)
07.08
BRIGA NOVARESE (NO)
07.09
PINEROLO (TO)